Församlingsförbundet har utkommit med ett förbundsinfo med en vägledning till sina medlemmar inför den ansökningsprocess för krematorieverksamheten som nu står för dörren.

Länk till Församlingsförbundets
Allmänna råd om verksamhetstillstånd för krematorier

Utdrag ur:
Mall för ansökan om tillstånd

KVICKSILVER
Mindre anläggningar (< 300 kremeringar per år)
Utsläppet av kvicksilver skall begränsas genom tillsats av selen.
Sökanden yrkar att under en prövotid om ett år utreda möjligheten att nedbringa utsläppen till 300 mg per kremering.
(Kommentar: Med en ingående mängd kvicksilver om 3 respektive 5 gram motsvarar detta en 90 respektive 94%-ig avskiljningsgrad.)

Anläggningar 300–1 000 kremeringar/år:
Då kostnaden för att avskilja partiklar och kvicksilver i ett efterföljande textilfilter ej överstiger 2 000 men överstiger 750 kronor per gram avskilt kvicksilver anser förvaltningen att det är orimligt att ställa krav på sådan reningsteknik. Detta med hänsyn till osäkerheten i mängden kvicksilver som förs in i ugnen. Med hänsyn till frågeställningar som inte är utredda då aktivt kol används som sorbent anser förvaltningen att dessa tekniker inte är utredda. Ett stort problem är att den återfunna mängden i residualet inte motsvarar ingående kvicksilvermängd om 3 respektive 5 gram.

Enbart krav på kvicksilveravskiljning genom användande av selen utan efterföljande filter föreslås som utredningsvillkor.

Rökgasrening för utsläpp av kvicksilver och partiklar
Anläggningar < 1 000 kremeringar per år
Den årliga kremationsfrekvensen kommer inte att överstiga ___________. Det kan därför med stöd av skälighetsregeln inte anses skäligt att ställa krav på en rökgasreningsanläggning baserad på textilfilter. Genom att under en prövotid använda selen för avskiljning kan emellertid kvicksilver avskiljas till en skälig kostnad. Partikelavskiljning kommer inte att ske men genom att optimera förbränningen med bästa teknik bör emissionen kunna nedbringas under 80 mg/m3 då det blir aktuellt att byta ut ugnen.

Selenmetoden innebär att en s.k. selenampull läggs på kistan. Då ampullen upphettas förångas innehållet som utgörs av selen. Detta kan sedan reagera med kvicksilver och bilda kvicksilverselenid som är en stabil förening. Denna förening fångas sedan upp i en kylslinga eller ett efterföljande textilfilter.