Angående kvicksilverförbud från den 1 juni 2009

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för användande av amalgamtillsats vid emissionsmätningar vid krematorier. Dispensen gäller tillsvidare.

Med anledning av detta kommer vi även fortsättningsvis kunna tillhandahålla QuickSafe Testampuller 1,2 g.

Bl.a. har följande argument förts fram:

Vissa beviljade driftstillståndsvilkor är baserade på till ugn ingående Hg-mängd, exv. 95 % rening. Mätkonsulter som då inte enbart förlitar sig på Naturvårdsverkets schablon om 5 g Hg per avliden, är hänvisade till att tillsätta en känd mängd Hg i form av amalgamtestampuller.

Andra tillstånd innehåller istället ett gränsvärde i form av en faktisk grammängd, exv. 0,1 g Hg/kremering.

Det har dessutom visat sig svårt att återfinna till ugn tillförd Hg-mängd i mätpunkt före reningsfilter. Då det inte är klarlagt var någonstans kvicksilvret tar vägen, är det värdefullt att även fortsättningsvis kunna undersöka Hg-massbalansen. För detta krävs att en känd mängd Hg tillsätts.