Prov med selentillsats vid kolfilter 2004.

I syfte att undersöka om verkningsgrad och återfynd av kvicksilver i en anläggning utrustad med kolfilter kan ökas, inleddes en provserie med att tillsätta QuickSafe® selenampuller i Ystad under februari 2004.

Inledningsvis togs prov i en residualtunna från 2002, analyserna visade på ett innehåll av endast 1,1 g Hg/kg residual (aktivt kol).
Residualtunna från kremeringar utförda under 2004 innehöll något högre halter eller 2,0 g Hg/kg residual.

Härefter tillfördes QuickSafe® selenampuller, i sammanlagt 32 st. kremeringar, då ökade Hg-halterna i residualet till 7,2 g Hg/kg i form av kvicksilverselenid (HgSe).

Nu inleddes en längre test då ytterligare 88 kremeringar utfördes med ampuller. Analyser som utfördes på residualet härefter visade på återfynd av 12,0 g Hg/kg i form av kvicksilverselenid.

Eftersom man inte säkert kände till kolets omloppstid i anläggningen, togs fler prover på residualet efter ca. 1 månad, utan att fler QuickSafe® ampuller tillförts.
Nu återfanns en stor del Hg i atomär form 26,7 g Hg/kg, samt därtill 10,6 g Hg/kg som kvicksilverselenid. Sammantaget visade dessa analyser på ett återfynd av hela 37,3 g Hg/kg residual.

Uppenbart räckte inte det upplagrade selenet (impregneringen), för att omvandla allt kvicksilvret till kvicksilverselenid, men diffusionen genom det keramiska materialet var fortfarande stoppad.

De sista proverna i serien togs ca. 4 månader efter det att selentillsatsen avslutats. Då hade seleneffekten nästan upphört helt, och återfynden var åter nere på 2,0 g Hg/kg samt 1,6 g Hg/kg som kvicksilverselenid, d.v.s. ungefär samma resultat som uppnåddes före tillförseln av QuickSafe® ampuller.

Slutsatsen är att Hg-avskiljningen i ett kolfilter kan förbättras avsevärt genom tillförsel av selenampuller.