Avskiljt kvicksilver i krematorier

 

Vid kolfilter kommer återfynd av kvicksilver (Hg) i residualet fortsättningsvis vara normgivande för verkningsgraden, se Naturvårdsverkets Branschfakta utgåva 3, 2006 sid. 21 figur 8. Tabell över rekommenderade mätpunkter vid undersökningarna. Såväl vid förstagångsundersökning (F) som vid periodisk undersökning (P) skall residualet analyseras avseende fångat Hg.

Endast det kvicksilver som återfinns där kan betecknas avskiljt.

 

En utredning som gjorts, visar på selenampullens förmåga att minska diffusionen av kvicksilver och i stället öka återfynden i residualet.

      

Utan selenampull återfanns i en tunna residual i snitt endast 0,3 g Hg/kremering adsorberat på kol- kalk blandningen, jämfört med förväntade 3 till 5 gram.

Efter hundratalet kremeringar med selenampuller återfanns i nya tunnans residual, motsvarande 3,6 g Hg/kremering absorberat i form av stabilt HgSe.

Den uppmätta Hg- mängden i residualet var högst i slutet av mätperioden med som mest 10 g Hg/kremering.

      

Efter påföljande 4 månaders kremeringar utan selenampuller var Hg- återfynden  tillbaka på den ursprungliga mängden 0,3 g/kremering, seleneffekten hade då upphört.

 

Slutsatsen

är att Hg- avskiljningen i ett kolfilter avsevärt kan förbättras genom tillförsel av

selenampuller.